Изобретение языка: концепции возникновения языка от Демокрита до А. Смита